نویسنده = ����������������������� �������� ����������