نویسنده = ��������������������������� �������� ����������