نویسنده = �������������������� �������� ��������������������