نویسنده = ���������� �������� ������������ �������� ��������
سنجش اثرگذاری عوامل اجتماعی- فرهنگی بر وفاداری به برند مقصد گردشگری (مورد شناسی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2018.4238

احمدرضا مولایی؛ دکتر حسین رضایی دولت آبادی؛ سمیه بهرامیان