نویسنده = ��������������������� �������� �������������������
تعداد مقالات: 1
1. روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دورۀ زمانی 1395-1355

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4243

محمدعلی صادقی؛ دکتر عباس سعیدی؛ دکتر رحمت‌الله منشی‌زاده؛ دکتر فرهاد عزیزپور