نویسنده = ������������ ����������������
مطالعۀ تطبیقی کیفیت زندگی در بافت فرسوده و سطح شهر آمل

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 159-178

10.22111/gaij.2018.4334

امیرحسین خادمی؛ دکتر عیسی جوکار سرهنگی