نویسنده = ������������ �������� ������
تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعۀ منطقه‌ای (مورد شناسی: شهر بابل)

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 91-106

10.22111/gaij.2018.4326

دکتر حسن احمدی؛ مائده مهدوی؛ دکتر پری شکری فیروزجاه