نویسنده = �������������������������������� ����������
سنجش پیاده‌‌‌‌روی ایمن در محدودۀ میدان ارگ شهر کرمان با تأکید بر پویایی فضای شهری

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 179-200

10.22111/gaij.2018.4343

دکتر علی‌‌اصغر عبدالهی؛ دکتر حجت‌‌الله شرفی؛ مجتبی سلیمانی‌‌دامنه