نویسنده = ��������������������������������������������� ��������