نویسنده = �������������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-22

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ فرزانه ابراهیم پور