نویسنده = ���������� �������� ������������ �������� ��������