نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������