نویسنده = ������������ ������ �������� ������
ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر مینودشت

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 73-86

10.22111/gaij.2014.1479

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی؛ سید محمد حسن حسینی؛ رمضان طوسی