نویسنده = ������������������������������� ������������