نویسنده = �������������������������� �������� ��������