نویسنده = ������������������ �������������� �������� ����������
بررسی تنگناهای طبیعی و انسانی برای توسعۀ فیزیکی- کالبدی شهرها درشهرستان گرمی با استفاده ازGIS

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 85-96

10.22111/gaij.2013.1080

دکتر فریبا اسفندیاری درآباد؛ صغری جدی؛ محبوب ریحان