نویسنده = �������� �������� ��������������
پالئوژئوگرافی و تحولات ژئومورفولوژیک دریاچۀ قدیمی سیمره

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 97-110

10.22111/gaij.2013.1081

حجت اله بیرانوند؛ دکتر عبدالله سیف؛ دکتر سید منصور شاهرخوندی