نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تحلیل تطبیقی فازی سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب

دوره 3، شماره 7، تیر 1392، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2013.1085

دکتر میر نجف موسوی؛ دکتر افشار کبیری؛ دکتر علی اکبر تقیلو