نویسنده = ������������������ ������
بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)

دوره 3، شماره 7، تیر 1392، صفحه 51-70

10.22111/gaij.2013.1088

دکتر علی‌اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا خسروبیگی؛ دکتر علی اکبر تقی لو؛ یوسف خدایی