نویسنده = �������������� �������� ����������
ارزیابی مخروطه‌افکنههای شمال شرق ریوند به عنوان منابع بالقوه سنگدانه و ارتباط آن‌ها با فرایندهای ژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 137-154

10.22111/gaij.2015.2076

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر سید محمود فاطمی عقدا؛ کاظم بهرامی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی


بررسی نقش ژئومورفولوژی در ویژگی¬های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه¬های حوضۀ آبخیز کنگیر

دوره 3، شماره 7، تیر 1392، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2013.1089

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر محمد علی زنگنه اسدی؛ حمزه رهبر