نویسنده = ���������� ���������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ژئومورفولوژی در ویژگی¬های هیدرولوژیکی و شیمیایی چشمه¬های حوضۀ آبخیز کنگیر

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2013.1089

دکتر شهرام بهرامی؛ دکتر محمد علی زنگنه اسدی؛ حمزه رهبر