نویسنده = �������������� �������� ��������������
بررسی و تحلیل موانع هوشمندسازی حمل‌ونقل درون‌شهری اهواز

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 57-82

10.22111/gaij.2019.5085

دکتر مجید گودرزی؛ دکتر محمدعلی فیروزی؛ امید سعیدی