نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2019.5137

زهرا نسیمی؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی