نویسنده = ���������������� ��������������
تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مورد شناسی: منطقۀ سیستان)

دوره 11، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 91-122

10.22111/gaij.2021.6110

حسنعلی جهان‌‌تیغ؛ علی‌‌اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی


تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2019.5137

زهرا نسیمی؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی