نویسنده = ������������ ���������� ��������
تحلیل و بررسی خدمات عمومی شهر اهر با تأکید بر عدالت فضایی

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 187-210

10.22111/gaij.2020.5980

سید عباس احمدی؛ صیاد ایرانی هریس؛ مراد دلالت