نویسنده = �������������� ���������������������
ارزیابی ظرفیت بُرد گردشگری منطقۀ حفاظت‌شدۀ سفیدکوه لرستان

دوره 10، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 131-146

10.22111/gaij.2020.5333

مریم کیانی‌صدر؛ صلاح‌الدین محمودی؛ زهرا ویسی