نویسنده = ����������������������� �����������������