نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کمّی الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 65-84

10.22111/gaij.2020.5453

فاطمه اسمعیل‌پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل‌پور