نویسنده = ����������������������� ��������
تحلیل کمّی الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک

دوره 10، شماره 35، تیر 1399، صفحه 65-84

10.22111/gaij.2020.5453

فاطمه اسمعیل‌پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل‌پور