نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 183-202

10.22111/gaij.2016.2708

دکتر علی اکبر رسولی؛ دکتر مهدی عرفانیان؛ دکتر بهروز ساری صراف؛ خدیجه جوان