نویسنده = ������������ ��������
تحلیلی بر وضعیت مهاجرت استان‌های کشور با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 55-80

10.22111/gaij.2021.6301

میلاد تفنگچی مهیاری؛ مهدی پندار؛ امیر ثامنی؛ آرمان خواجه برج سفیدی