کلیدواژه‌ها = شهر اراک
تحلیل کمّی الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک

دوره 10، شماره 35، تیر 1399، صفحه 65-84

10.22111/gaij.2020.5453

فاطمه اسمعیل‌پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل‌پور


بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دورۀ زمانی 2011 -1973

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 43-54

10.22111/gaij.2016.2439

حمیدرضا تلخابی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر احمد زنگانه