کلیدواژه‌ها = عدالت فضایی
فراتحلیل مطالعات انجام‌‌‌‌شده در حوزۀ عدالت فضایی

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 83-104

10.22111/gaij.2019.5131

فریبا نوروزی؛ اسماعیل صالحی؛ مریم خستو


بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: مناطق چهارگانۀ شهر کرمان)

دوره 9، شماره 31، تیر 1398، صفحه 15-34

10.22111/gaij.2019.4609

بهزاد شیخ‌‌علی پور؛ علی‌اصغر عبدالهی؛ محسن‌ پورخسروانی


ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائۀ الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 71-90

10.22111/gaij.2016.2494

دکتر کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی صفایی‌رینه؛ محمود آروین