کلیدواژه‌ها = ساختار فضایی
فراتحلیلی بر مستندات علمی منتشرشده با محوریت بندر-پسکرانه

دوره 13، شماره 48، شهریور 1402، صفحه 161-204

10.22111/gaij.2023.45791.3121

ملیکا زارعی؛ مجتبی آراسته؛ خلیل حاجی پور


تبیین سیر تحول روابط بنادر سواحل مکران با نواحی پس‌کرانه ای

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 225-252

10.22111/gaij.2021.6397

مجتبی آراسته؛ رضا علیزاده؛ رضا مطهر


تحلیل نقش هسته‌های عملکردی در ایجاد عدم‌تعادل ساختار فضایی (مورد شناسی: کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 23-40

ایوب منوچهری میاندوآب؛ آرزو انوری؛ حسن آهار