کلیدواژه‌ها = توسعۀ فیزیکی
پایش و پیش‌بینی فرایند گسترش کالبدی و تغییرات کاربری زمین در شهرهای میانه‌اندام (مورد شناسی: شهر مرند)

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 125-144

10.22111/gaij.2019.4999

فضل‌اله اسمعیلی؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ توران خیری