کلیدواژه‌ها = ایران
شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری منطقه‌‌ای در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 25-50

10.22111/gaij.2021.6573

رسول عباسی تقی دیزج؛ اصغر پاشازاده


تحلیل همبستگی تحرکات فضایی جمعیت و چالش‌های زیست‌محیطی در ایران

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 81-112

10.22111/gaij.2021.6588

کیومرث حبیبی؛ امین خلیلی؛ گلشن همتی؛ صلاح‌ ویسی


ارائۀ الگوی توسعۀ طبیعت‌گردی کشور ایران

دوره 11، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 39-62

10.22111/gaij.2021.6038

رحیم بازگیر؛ فرشید نمامیان؛ علیرضا اسلامبولچی؛ روح‌اله سهرابی


ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی- قانونی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر‌اساس تفکر سیستمی

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 111-128

10.22111/gaij.2018.4093

نرگس حجی‌پناه؛ دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید‌علی خوارزمی