کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توزیع خدمات عمومی بر‌اساس عدالت اجتماعی (مورد شناسی: شهر سقز)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 147-170

10.22111/gaij.2017.3482

دکتر غلامرضا ملک‌شاهی؛ صاحبه وکیلی


2. سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای درجهتِ توسعة پایدار موردشناسی: استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.3376

دکتر محمد اسکندری ثانی؛ دکتر علی اصغر پیله ور؛ آزاده رضائی نسب


3. تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایة معیارهای پایداری محله‌‌ای در بافت تاریخی شهر یزد

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 195-214

10.22111/gaij.2017.3389

مهدی علیان؛ دکتر امین فرجی؛ دکتر محمد‌حسین سرائی