کلیدواژه‌ها = کمیسیون مادۀ 100
تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری (نمونۀ موردی: شهر بستان‌آباد)

دوره 13، شماره 49، دی 1402، صفحه 93-122

10.22111/gaij.2023.44504.3086

هادی اسکندری عین الدین؛ عطا غفاری گیلانده؛ حسین نظم فر؛ سمیرا سعیدی زارنجی


بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی و علل و انگیزه‌های وقوع آن در شهر شیراز

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 59-76

10.22111/gaij.2019.4448

منیژه لاله‌پور؛ هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل‌پور؛ سمیرا مرادی‌کوچی