کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
بازآفرینی پایدار شهری بر پایۀ سناریونگاری (مورد شناسی: منطقۀ 14 شهرداری اصفهان)

دوره 10، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 45-68

10.22111/gaij.2020.5330

الهام ایزدفر؛ فرزانه ساسانپور؛ سیمین تولائی؛ محمد سلیمانی