2. سنجش ارزش‌های‌ محیطی‌ در تخمین تمایل به دریافت وام‌برای مقاوم‌سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناسی: بخش آباده ‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز

دکتر علی حاجی‌نژاد؛ دکتر علی عسگری؛ دکتر جعفر قادری؛ معصومه زارعی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 233-244

10.22111/gaij.2016.2378