کلیدواژه‌ها = شهر
پردازش مفهوم ‌جغرافیای سیاسی شهرهای بندری

دوره 11، شماره 40، مهر 1400، صفحه 213-236

10.22111/gaij.2021.6546

سید عباس احمدی؛ حسن نورعلی


تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی شهر تهران و پیش‌بینی اولویت برنامه‌ریزی

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 35-56

10.22111/gaij.2016.2681

دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکتر احمد پور احمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب