کلیدواژه‌ها = منطق فازی
امکان‌‌‌‌‌سنجی گسترش فیزیکی شهر سراب در ارتباط با عوامل طبیعی

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.4101

دکتر فریبا اسفندیاری؛ دکتر مرتضی قراچورلو