کلیدواژه‌ها = منابع آب
تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2019.5137

زهرا نسیمی؛ سیدهادی زرقانی؛ امیدعلی خوارزمی


پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2016.2267

دکتر صدیقه کیانی سلمی؛ دکتر سید هدایت الله نوری؛ امید صدرزاده خویی


بررسی وضعیت کمّی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مورد شناسی: دشت جوین، استان خراسان رضوی)

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 31-46

10.22111/gaij.2012.697

هادی رهنما؛ دکترمحمدرضا قنبرپور؛ دکتر محمود حبیب نژاد روشن؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار