کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 13
2. مطالعۀ تطبیقی کیفیت زندگی در بافت فرسوده و سطح شهر آمل

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 159-178

10.22111/gaij.2018.4334

امیرحسین خادمی؛ دکتر عیسی جوکار سرهنگی


4. ارزیابی کیفیت زندگی شهری بافت حاشیه‌نشین مورد شناسی: محلۀ حصار همدان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 199-214

10.22111/gaij.2017.3233

دکتر کرامت‌اله زیاری؛ حسین رفیعی‌مهر


5. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مورد شناسی: قائم‌شهر

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 95-108

10.22111/gaij.2016.2694

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد؛ دکتر اسدالله دیوسالار؛ صابر میرابی


7. ارزیابی تأثیرات کیفیت زندگی بر شهروندان در شهرهای متوسط مورد شناسی: شهرهای بروجرد و کوهدشت

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2016.2271

دکتر لیلا سلطانی؛ دکتر احمد خادم الحسینی؛ داور امرایی


9. تحلیل کیفیت زندگی شهری و رابطۀ آن با مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر نقده

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 227-246

10.22111/gaij.2016.2280

دکتر حسن اسماعیل‌زاده؛ شمسی صالح پور؛ یعقوب اسماعیل‌زاده


10. ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محلۀ اسلام‌آباد شهر زنجان

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 75-90

10.22111/gaij.2015.2164

سعید نجفی؛ دکتر محسن احدنژاد؛ دکتر اسماعیل دویران


12. ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر مینودشت

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 73-86

10.22111/gaij.2014.1479

دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی؛ سید محمد حسن حسینی؛ رمضان طوسی


13. سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 53-64

10.22111/gaij.2012.876

حسن سلمانی؛ دکتر علی اکبر تقوایی؛ دکتر مجتبی رفیعیان