کلیدواژه‌ها = بیرجند
شناسایی کانون های گرد و غبار شهر بیرجند

دوره 13، شماره 46، فروردین 1402، صفحه 61-84

10.22111/gaij.2023.42530.3034

محمد چکی فورک؛ رضا دوستان؛ مسعود مینائی


تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)

دوره 9، شماره 31، تیر 1398، صفحه 73-92

10.22111/gaij.2019.4706

ابراهیم رضایی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی


معرفی ژئومورفولوژی کارستی سنگ های کربناته منطقۀ آهنگران (شمال شرق بیرجند)

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 115-130

10.22111/gaij.2013.1290

مهدی میرعلایی موردی؛ دکتر غلامرضا میراب شبستری؛ بهروز اعتباری؛ دکتر محمود رضا هیهات