کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
واکاوی محدودیت ها و مشکلات توریسم روستایی با استفاده از تئوری بنیانی مورد شناسی: روستای چرمله‌ی علیا

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 89-104

10.22111/gaij.2012.888

پرستو قبادی؛ دکتر عبدالحمید پاپ زن؛ دکتر کیومرث زرافشانی؛ شهپر گراوندی