3. بررسی تأثیر احداث سدهای بزرگ مخزنی بر توسعۀ‌ فعالیت‌های کشاورزی در مناطق نیمه‌خشک ایران (مورد شناسی: سد سلمان فارسی در استان فارس)

دکتر محمود فال‌سلیمان؛ سیده سعیده حسینی؛ دکتر مرتضی اسماعیل‌نژاد

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 131-146

10.22111/gaij.2018.4203