کلیدواژه‌ها = توسعۀ روستایی
واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل)

دوره 12، شماره 42، فروردین 1401، صفحه 49-72

10.22111/gaij.2022.6981

بهروز محمدی یگانه؛ منیژه احمدی؛ علی‌‌اکبر نجفی‌‌کانی؛ کبری نجفی


تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت‌به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگری کمردوغ)

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 167-180

10.22111/gaij.2018.4208

مهدی شکوهی؛ دکتر مسعود یزدان پناه؛ دکتر معصومه فروزانی؛ دکتر مصطفی مردانی


بررسی و شناسایی توان‌ها و محدودیت‌های توسعۀ صنعت گردشگری در نواحی مورد شناسی: روستای میمند کرمان

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 75-94

10.22111/gaij.2016.2693

دکتر یوسف قنبری؛ زهرا کاظمی؛ دکتر حمید برقی؛ فاطمه کاظمی اسکری


تحلیل تطبیقی فازی سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب

دوره 3، شماره 7، تیر 1392، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2013.1085

دکتر میر نجف موسوی؛ دکتر افشار کبیری؛ دکتر علی اکبر تقیلو