کلیدواژه‌ها = پایداری
تحلیلی بر وضعیت پایداری محلات اسکان غیررسمی شهر اردبیل

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 17-32

10.22111/gaij.2019.4959

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی