کلیدواژه‌ها = گسل
ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏ چای

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 117-132

10.22111/gaij.2017.3032

دکتر غلام حسن جعفری؛ محمدرضا نوروزی


بررسی توزیع فضایی مراکز جاذب جمعیتی نسبت به ساختار تکتونیکی شهر کرمان

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 149-172

10.22111/gaij.2016.2276

دکتر محسن پورخسروانی؛ دکتر حسین غضنفرپور؛ سیده الهام موسوی