کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
پایش و پیش‌بینی فرایند گسترش کالبدی و تغییرات کاربری زمین در شهرهای میانه‌اندام (مورد شناسی: شهر مرند)

دوره 9، شماره 32، مهر 1398، صفحه 125-144

10.22111/gaij.2019.4999

فضل‌اله اسمعیلی؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ توران خیری


بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دورۀ زمانی 2011 -1973

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 43-54

10.22111/gaij.2016.2439

حمیدرضا تلخابی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر احمد زنگانه